سومین جلسه ی یوایکس مازندران

جامعه تجربه کاربری مازندران

این رویداد به صورت آنلاین و از طریق ایوند برگزار خواهد شد.

تاریخ رویداد: پنج شنبه 27 آذر 1399

یوایکس مازندران رویدادی عام المنفعه با هدف به وجود آوردن جامعه ای از طراحان محصول، رابط و تجربه ی کاربری در مازندران است.